Co platí pro terénní úpravy?

Ve venkovských sídlech se jedná jak o terénní úpravy jednotlivých objektů (školky, školy, administrativní a hospodářská centra atd.), tak o vytváření samostatných zelených zařízení, neomezených na jednotlivé objekty, ale úzce souvisejících s celkovým uspořádáním sídla, např. kulturní park a rekreaci. Zelené plochy navržené ve venkovských oblastech jsou velmi rozmanité ve svém účelu a povaze plánování, protože krajinné objekty a typy zelených zařízení jsou různé. Mezi poslední, nebo, jak je nazývá S.A. Kryvda (1976), životně důležité meliorační výsadby patří:

защитные насаждения возле населенных пунктов (зеленые кольца);

parky kultury a rekreace; terénní úpravy (náměstí);

озеленение улиц (бульвары, краевые уличные обсадки, палисадники возле домов);

озеленение административно-хозяйственных центров;

terénní úpravy zdravotnických zařízení a prázdninových domů;

výsadby u škol; výsadby u mateřských škol a jeslí;

озеленение домов и усадеб колхозников, рабочих и служащих совхозов;

lesní pásy blízké farmě; terénní úpravy průmyslových podniků;

посадки возле нефтехранилищ; озеленение полевых станов;

насаждения возле прудов и водоемов (прудозащитные полосы) и др.

Zelené plochy vzniklé na venkově se podle charakteru využití a dalších podmínek zpravidla dělí na veřejná prostranství; omezené výsadby; výsadby pro speciální účely.

Насаждения первой группы предназначены для всего населения. Основное назначение их — создание условий для отдыха трудящихся, для проведения культурно- просветительных и спортивных мероприятий. Сюда относятся: лесопарки, парки культуры и отдыха, скверы, уличные посадки.

Насаждения ограниченного пользования являются объектом использования отдельных групп людей. Проектируют их с задачей улучшить санитарно-гигиенические условия, а также с декоративными, учебными, лечебными и хозяйственными целями. Сюда относятся озеленение лечебных учреждений и домов отдыха, насаждения при школах, детских садах и яслях, озеленение домов и усадеб колхозников, рабочих и служащих совхозов, озеленение административно-хозяйственных центров, полевых станов, промышленных предприятий.

Насаждения третьей группы являются в основном защитой отдельных объектов от различных неблагоприятных воздействий. Вместе с тем они играют большую роль в благоустройстве поселка. К ним относятся: защитные насаждения возле населенных пунктов, прифермские лесные полосы, прудозащитные полосы, посад­ки возле нефтехранилищ и др. Разумеется, что, кроме основного назначения, отдельные типы зеленых устройств выполняют и другие дополнительные функции.

Formy zelených ploch

Различают следующие формы сочетания растений в озеленительных устройствах или формы зеленого строительства (иногда их называют видами зеленых насаждений): формы сочетания древесных и кустарниковых растений; формы сочетания травянистых растений; смешанные формы.

К формам сочетания древесных и кустарниковых растений относятся: массивные насаждения, группы, одиночные посадки, линейные насаждения.

Mohutné výsadby se skládají z velkého množství stromů a keřů zabírajících významnou plochu. Uměle vytvořené i přírodní masivní výsadby mohou být kompozičně čisté nebo smíšené, v úplnosti uzavřené či neuzavřené. Zelené prstence jsou vytvořeny v podobě uzavřených masivů v blízkosti obydlených oblastí, slouží k vytvoření stinných částí parku, k výsadbě v nesouvislých pásech mezi jednotlivými objekty. Využívají dřevin a keřů běžných v oblasti a slouží k vytváření ochranných lesních plantáží.

Mezi otevřené výsadby patří ovocné sady, které lze zařadit do zelených prstenců v blízkosti obydlených oblastí, a malé (do 1 hektaru) světlé háje. Tyto háje jsou samostatnými krajinářskými objekty a jsou využívány jako součást lesoparků.

Группы из 3—5 растений создают обычно из одного красивого кустарника или, реже, из низкорослой древесной породы и размещают па газонах и других открытых местах. Размещают кустарники в маленькой группе асимметрично. Например, при наличии в группе трех кустарников они образуют разносторонний треугольник, при пяти экземплярах растений — четыре составляют неправильный четырехугольник, а пятый — располагается внутри него.

READ
Jaké odrůdy okurek jsou samosprašné?

Ve skupinách velkého počtu rostlin (10-12 exemplářů) se používají jak nízké stromy, tak keře. Uprostřed takové skupiny jsou umístěny vyšší rostliny a ohraničeny okrajem menších okrasných* keřů.

Na trávnících a malých pasekách se vysazují jednotlivé rostliny (tasemnice, obyčejné), ale i skupiny. Jako tasemnice se používají nejvíce dekorativní keře a malé stromky, které se umisťují na nápadná místa.

Na velkých otevřených plochách můžete umístit jednotlivé stromy se silnými kmeny a velkými korunami, například dub nebo stromy s vysokými dekorativními vlastnostmi – bříza, lípa, jírovec.

Lineární výsadby jsou výsadby stromů nebo keřů 1-2, zřídka více řad. Stejně jako pole mohou být takové výsadby uzavřené nebo otevřené. Mezi liniové výsadby patří živé ploty, okraje, meze, aleje a první tři typy, vzniklé hustou výsadbou rostlin, jsou uzavřené, aleje mohou být i otevřené.

Živé ploty se vytvářejí z 1 – 3 řad keřů, tvořících hustou nízkou (1-3 m) linii nebo pás. Živé ploty jsou uspořádány podél některých hranic namísto umělých plotů; Zároveň slouží jako dobrý dekorativní design pro tyto oblasti. Existují dva druhy živých plotů – volně rostoucí a stříhané. živé ploty

Obvykle ohraničují každý zelený objekt, používají se k úpravě alejí v parcích, v uličních uličkách a na dalších místech.

Okrajové řady mohutných výsadeb jsou vytvořeny ze stejných keřů nebo dřevin, které se podílejí na masivu, případně z jiných okrasných rostlin.

Бордюры отличаются от живых подстригаемых изгородей значительно меньшей высотой, не превышающей обычно 50 — 75 см, и представляют собой густую 1 — 2- рядную посадку низкорослых кустарников (айва японская, вишня степная, спирея, магония и др.). Назначение бордюров — отделить озелененный участок от дорожек, окаймить клумбы, цветники, оформить аллеи, дорожки в парках и скверах.

Аллеи — это посадка деревьев из одного или двух рядов с каждой стороны дороги. Они могут быть сомкнутыми (темные аллеи) и разомкнутыми (светлые аллеи). Для создания тенистых аллей, применяют дуб, липу, клен остролистный, каштан конский, ряд хвойных. В светлых аллеях используют березу, тополи, акацию белую. Аллеи имеют как эстетическое, так и санитарно-гигиеническое значение.

Из травянистых растений создают газоны, цветники, клумбы и рабатки.

Trávník je rovná plocha osetá trávou. K tvorbě trávníků se používají především luční obilné trávy: kostřava ovčí a luční, jílek mozhaisk, modrásek luční, betlém červený, obyčejný a bílý, sadovník; Používá se i jetel bílý, který je vhodný zejména do lesoparků, neboť snáší sešlapávání. Rozlišuje se trávník sečený a volně rostoucí. První je široce používán v mnoha typech zelených zařízení, zejména v parcích a na náměstích. Tvoří hlavní zelené pozadí pro umístění tasemnic, skupin, záhonů a záhonů.

Цветники — различного рода площадки с посаженными на них разнообразными красивоцветущими растениями. К цветникам также относятся клумбы и рабатки.

Květinové záhony – tyčící se nad obecnou úrovní místa, obvykle mající pravidelný geometrický tvar a obsazené květinovými rostlinami. Povrch záhonu je obvykle konvexní. Vytvořte květinové záhony z objemné půdy. Tvar tohoto zařízení je velmi rozmanitý – kulatý, oválný, podlouhlý, ve formě obdélníku, mnohoúhelníku, hvězdy atd. Výběr rostlin pro výsadbu se provádí s ohledem na jejich výšku, barvu květu, načasování a trvání kvetení atd.

READ
Který tuřín je zdravější, syrový nebo vařený?

Rabatki jsou dlouhé úzké (0,3-1,2 m) pruhy s kvetoucími rostlinami vysazenými na nich. Hřebeny jsou umístěny podél cest a podél okrajů trávníků. Hřebeny mohou být vyvýšené nebo na úrovni terénu.

V přízemí je krásně zdobený, elegantní prostor, symetricky členěný, součástí velkých zelených zařízení. Partery jsou obvykle umístěny před fasádou hlavních budov. V přízemí zaujímá hlavní místo trávník, na jehož pozadí se tyčí krásně kvetoucí záhony, hřebeny, obyčejné či malé skupiny okrasných keřů či malých stromků.

Vertikální zahradnictví se používá k dekoraci nebo ochraně vertikálních ploch před přehříváním – stěny budov, altány, treláže, sloupy atd. K tomu se používají popínavé rostliny (vinná réva), které potřebují podporu – aktinidie (kolomikta a akutní), hrozny (divoké a Amur ), chmel atd.

K dekoraci balkonů se používají závěsné (padavé) rostliny pěstované v květináčích – brčál, zvonky atd.

Ekologizace městských částí

Podivná éra perestrojky, kdy se zhroutily obvyklé základy, byla poznamenána nejen chaosem v myslích lidí, ale také chaosem v ulicích měst. Nebyl dostatek finančních prostředků, sil ani touhy je vylepšit. V důsledku toho parky a náměstí zarostly křovím a na záhonech a záhonech divoce kvetly pampelišky a další „nepěstované“ rostliny.

komplexní zlepšení městských oblastí

Co je komplexní zlepšení městských oblastí

V posledních 15–20 letech se situace začala rychle měnit nejen v hlavním městě, ale i v provinčních městech. Byla vypracována Koncepce komplexního zlepšení, která zahrnovala veškeré práce na terénních úpravách a zlepšování městských oblastí. Dokument obsahuje požadavky na rekonstrukci a plastickou organizaci reliéfu, výsadbu nových stromů, keřů a květin na ulicích a parcích, instalaci plotů, architektonické osvětlení ulic nebo celých bloků, umístění drobných architektonických forem a urbanistických objektů. Podle této koncepce se komplexní zlepšení dotýká tří skupin městských prostorů.

První skupina — veřejná prostranství města, tedy ta, která jsou obyvateli aktivně navštěvována a jsou centry celoměstského a místního významu: divadla, kina, obchodní centra, parky, veřejné zahrady, pěší zóny. Místa a specializované oblasti veřejného rozvoje, jako jsou vládní agentury, nemocnice a univerzitní kampusy, jsou upravovány v souladu s jejich oborovým zaměřením. Například v nemocnicích jsou lavičky pro odpočinek instalovány v areálu – v parku nebo na náměstí.

Druhá skupina – obytné zóny. Jsou pro ně zpracovány i vlastní požadavky na komplexní terénní úpravy. Navíc se budou lišit pro přilehlé prostory, pro školní či předškolní zařízení, pro parkoviště a veřejná prostranství v obytných oblastech.

Poznámka

V hustě zastavěných obytných oblastech lze rostliny vysazovat i na střechy domů. Tato praxe je již dlouho běžná ve velkých městech ve Spojených státech, Japonsku a Evropě. Například v Norsku jsou střechy porostlé trávou a mechem národní tradicí a existují již několik století.

Třetí skupina — území pro rekreační účely. Jedná se o parky, náměstí, bulváry, zahrady, rekreační oblasti. Do této skupiny patří i zvláště chráněná přírodní území – národní parky, přírodní parky a lesoparky.

Výhody městských stromů

Komplexní terénní úpravy v každém jednotlivém případě mají své specifické požadavky, ale pro všechny tři skupiny existuje určitý společný faktor – každá z nich nutně počítá s výsadbou zelených ploch. Pomáhají vytvářet jednotnou a harmonickou krajinu území, zlepšují ekologickou situaci ve městě a jednoduše zdobí ulice.

Příklady úspěšného komplexního zlepšení Moskvy jsou území patriarchových rybníků s ulicemi Bolšaja, Malaja Bronnaja a Spiridonovka, rekonstrukce Bolšaje Ordynky a Triumfalnaja náměstí.

Typy krajinných úprav v intravilánu

Typy výsadeb pro městské terénní úpravy byly vyvinuty krajinnými designéry před několika staletími a během této doby se jen málo změnilo. Stejně jako dříve jsou hlavními typy řadové a alejové výsadby stromů, skupin (záclony), tasemnice, živé ploty, hřebeny, treláže, trávníky.

READ
Jak poznáte, že tvaroh zmizel nebo ne?

Alejové výsadby

Alejové výsadby používá se pro terénní úpravy parků a ulic. Při této metodě se stromy vysazují ve dvou rovnoběžných liniích podél cest ve stejných vzdálenostech od sebe. Stromy používající alejovou metodu musí být stejně staré, aby alej byla hladká a jednotná. Dřeviny se většinou používají stejné, ale v některých případech je vhodné vysadit dva až tři různé druhy. Výrazným příkladem klasických alejí jsou pařížské kaštanové aleje, na jejichž počest Pařížané dokonce pořádají každoroční oslavu.

Obvyklé přistání

Obvyklé přistání – Jedná se o nejjednodušší a nejběžnější způsob, při kterém se stromy nebo keře vysazují v jedné linii podél cest nebo po obvodu ploch. Tento typ výsadby najdete téměř na každé ulici v každém městě.

Skupina nebo závěs

Skupina nebo závěs, se skládá z několika stromů uměle vysazených na volné ploše. Skupina může být jednodruhová – z jednoho druhu stromu nebo keře, smíšená ze stromů, smíšená z keřů a komplexní, skládající se ze stromů a keřů zároveň. Někdy skupiny zahrnují trvalky kvetoucí rostliny.

Jednotlivé výsadby, nebo tasemnice

Jednotlivé výsadby, nebo tasemnice, jsou navrženy v otevřených prostorech k dekoraci malých ploch. Pro ně se používají krásně kvetoucí keře – růže, šeřík, jasmín nebo stromy s originální barvou a tvarem koruny – modrý smrk, lípa, dub.

Hedges

Hedges, jsou zpravidla vyrobeny z keřů a používají se k oplocení ploch, květinových záhonů, trávníků, rekreačních oblastí nebo k dekorativním účelům. Ochranné ploty se obvykle vytvářejí z trnitých keřů, jejich výška může dosáhnout 1–2 metry. Dekorativní živé ploty jsou mnohem menší na výšku, například výška okraje je menší než 0,5 m.

Trávník

Trávník – nejběžnější typ terénních úprav v městských oblastech. Trávníky jsou téměř všude – v obytných oblastech, ve veřejných prostorách a na územích podniků. Pro terénní úpravy jsou určeny 3 typy trávníků – pravidelný, parterový a roční maurský. Běžný trávník se vysévá směsí trav nebo jedním druhem trávy. Tento trávník je pravidelně zastřihován, aby získal čistý vzhled. Parterové trávníky jsou instalovány v nejkritičtějších oblastech zahrad, parků a v blízkosti kulturních institucí. Jedná se o elitní typ trávníku, který se skládá pouze z jednoho specifického druhu trávy a vyžaduje speciální podmínky a péči, včetně sekání každých 10 dní, pravidelného zavlažování a hnojení. Přízemní trávník se vyznačuje vysokou hustotou a jednotnou barvou. Maurský trávník tvoří směs obilných trav a kvetoucích letniček. Takový trávník není potřeba sekat, měl by přirozeně růst. Maurské trávníky vypadají velmi krásně ve velkých parcích a zahradách.

záhony, hřebeny a záhony

Kromě zmíněných typů výsadeb je při terénních úpravách městských částí známé záhony, hřebeny a záhony. Výběr typu terénních úprav přitom závisí na konkrétním řešeném území. Je nepravděpodobné, že by se na malé ulici hodila opona z velkých stromů, nebo by se v parku s rozlehlými otevřenými prostory hodil malý záhon. Specialisté ve většině případů kombinují několik typů výsadeb, což vede k harmonicky vytvořenému prostoru, ve kterém jsou všechny prvky propojeny nejen mezi sebou, ale také s městskou zástavbou.

V městských podmínkách se používají dva typy terénních úprav: stacionární и mobilní, pohybliví. Stacionární zahradnictví je obvyklá výsadba rostlin do země, u mobilního zahradnictví se rostliny vysazují do speciálních mobilních nádob – květináčů, nádob. Oba tyto typy se ve stejné míře používají k vytváření architektonických a krajinářských objektů: zahrady, květinové záhony, veřejné zahrady, vnitřní prostory s květinami a stromy. Stacionární i mobilní terénní úpravy se instalují na přírodní i umělé reliéfní prvky, střechy a dokonce i fasády budov.

READ
Jaké biologické přípravky na škůdce?

Je zajímavé,

Španělští vědci vyvinuli nový materiál – biobeton, který obsahuje látky, které mu umožňují zachovat si všechny vlastnosti při klíčení rostlin. Pomocí biobetonu lze budovy proměnit ve vertikální zahrady bez nutnosti dalších květináčů a květináčů. Hlavním pojivem v biobetonu je fosforečnan hořečnatý, který poskytuje příznivé podmínky pro rozvoj mechů, lišejníků a dalších rostlin bez poškození stavebních konstrukcí.

Druhy rostlin pro urbanistickou úpravu

Druhy rostlin pro urbanistickou úpravu

Rostliny používané v městské krajině musí splňovat řadu speciálních požadavků. Kromě vnější přitažlivosti se od nich vyžaduje řízený tvar a rychlost růstu, odolnost vůči chorobám, škůdcům a fyzickému poškození. Nežádoucí je štiplavý zápach ze stromů a květin, přítomnost přírodních toxických látek v nich a schopnost plodit potomstvo daleko od mateřského kmene, rozbíjení asfaltu a další nepříliš praktické vlastnosti. Mnohá ​​města například odmítla sázet topoly kvůli chmýří a křehkosti kmenů a větví, které se lámou při silném větru.

Při výběru rostlin je třeba vzít v úvahu délku denního světla v konkrétním městě, průměrnou okolní teplotu a vlhkost, přítomnost a polohu spodní vody a typy půdy. Do města s ostře kontinentálním klimatem nemá smysl vysazovat jižní rostliny, ty stejně nepřežijí. Je vhodnější využívat místní druhy rostlin s ohledem na to, že rušné ulice nejsou tím nejlepším místem pro zvláště náročné druhy stromů a rostlin. Kromě toho nesmíme zapomenout na architektonické a výtvarné řešení upraveného objektu.

Při terénních úpravách konkrétních městských objektů je třeba vybrat rostliny, které nejlépe dokážou vyřešit úkoly. Například, pokud je nutné upravit ulici lemovanou vícepodlažními budovami a zároveň chránit fasády před sluncem, je nejlepší použít vysoké stromy – břízu, lípu, javor norský, borovice. Pokud potřebujete vytvořit stín na chodnících, pak stačí vysadit nízké nebo středně velké rostliny – třešeň ptačí, jeřáb, javor tatarský. Je třeba vzít v úvahu, že výška stromů a keřů stejného druhu v různých podmínkách se může značně lišit. Například moskevské lípy v parcích dosahují výšky 31 m, ale v ulicích města – pouze 9,7 m.

Při výběru rostlin pro městské úpravy má velký význam také tvar koruny, zejména u stromů. Je velmi důležité při vytváření přísných kompozic – obložení náměstí, ulic, veřejných budov atd. Některé keře a stromy mají jasný geometrický tvar koruny, zatímco jiné vyžadují její formování. K řezu se hodí jedle, rakytník, smrk, šípek, jeřáb, lípa, túje. Jejich použití v krajinářství může pomoci vytvořit velmi zajímavé kompozice.

Dalším důležitým faktorem výběru je hustota koruny. Stromy a keře s hustou korunou poskytují nejúčinnější ochranu před slunečním zářením, větrem a sněhem. Rostliny s průhlednou korunou umocňují hru světla a stínu a používají se v komplexních kompozicích k doplnění architektury budov. Jedle, třešeň, jilm, lípa, dub a kaštan mají neprůhlednou korunu. Transparentní koruna – hruška, osika, švestka, akát, meruňka.

Jaké stromy a keře jsou vysazeny v Moskvě

Výběr bylinek a květin pro městské úpravy by měl podléhat i klimatickým a estetickým požadavkům. Velkolepou výzdobu městu po celé léto dodávají květinové záhony rychle vznikajících a bohatě kvetoucích alyssum, petúnie, matthioly, iberis a lupiny. Přední záhony např. v centru města před administrativními budovami vznikají na jaře a na podzim z kvetoucích rostlin – prvosenka, hvozdík zpeřený, sasanky a dekorativní zeleň – pýr, bergénie, hosta.

READ
Potřebujete umýt maliny ze zahrádky?

Pravidla pro krajinářské úpravy městského prostředí

Práce na terénních úpravách městského prostředí probíhají podle jasných pravidel. Podle federálního zákona ze dne 6. října 2003 č. 131-FZ „O obecných zásadách organizace místní samosprávy v Ruské federaci“ je organizace zvelebování a krajinářské úpravy území obce záležitostí. místní význam. K vyřešení těchto problémů zastupitelský úřad každého města vypracovává a schvaluje pravidla pro zlepšení jeho území.

Normy a pravidla pro navrhování komplexních terénních úprav

Například v Moskvě jsou otázky pozemkových úprav stanoveny v části 4.1 TSN 30-307-2002 Moskvy (MGSN 1.02-02) „Normy a pravidla pro navrhování komplexních pozemkových úprav na území města Moskvy (se změnami a doplňky ).“ Tato část obsahuje všechna kritéria a faktory, které je třeba vzít v úvahu při terénních úpravách v Moskvě a regionu:

  • typy terénních úprav;
  • velikosti hrud, jam a příkopů pro výsadbu stromů a keřů;
  • velikost rekreační zátěže;
  • půda a složení půdy;
  • stupeň technogenních zátěží a klimatických podmínek.

Při navrhování a realizaci terénních úprav v hlavním městě by navíc měly být brány v úvahu zákony města Moskvy: ze dne 15. března 2008 č. 28 „Kodex městského plánování města Moskvy (ve znění ze dne 15. března 2017 )“, ze dne 26. září 2001 č. 48 „O zvláště chráněných přírodních územích města Moskvy“, ze dne 5. května 1999 č. 17 „O ochraně zelených ploch na území města Moskvy“, Vyhl. moskevské vlády ze dne 8. června 2004 č. 383-PP „O přírodních památkách města Moskvy“.

Odběratelé a realizátoři krajinářských prací

Kdo si tuto práci objedná, záleží na tom, jaká přesně oblast vyžaduje terénní úpravy. Pokud se bavíme o nových plochách, tak za sadové úpravy je zodpovědný samotný developer. Doba, kdy se nové plochy mohly chlubit pouze přítomností stavebního odpadu a plevele na prolukách mezi domy, je dávno pryč.

Sadové úpravy sociálních městských zařízení, jako jsou školy, školky, parky, ulice, zahrady, třídy, provádí správa každé konkrétní městské části. V tomto případě musí být nabídky na dílo zveřejněny na webových stránkách státních zakázek. Přilehlé plochy zpravidla upravují rezidenti nebo právnické osoby, které si prostory v těchto domech pronajímají. Pokud jde o území velkých podniků, je vlastník odpovědný za jejich terénní úpravy, jakož i za zlepšení přilehlých území.

Terénní úpravy městských částí provádí odbor, jako je městská zeleň, která má na starosti pěstování sadebního materiálu, ale jsou situace, kdy jsou terénní úpravy svěřeny soukromým projektantům nebo specializovaným firmám. Specializované firmy mají často více schopností ve vývoji a realizaci komplexních krajinářských prací, zaměstnávají kvalifikované specialisty a mají velký výběr rostlin.

Při výběru dodavatele byste měli být velmi zodpovědní, protože pokud je práce nekvalitní, bude velmi obtížné předělat její výsledky, zejména v případě terénních úprav velkých ploch. Abyste předešli chybám, musíte věnovat pozornost následujícímu:

  • přítomnost všech potřebných specialistů, od krajinářského designéra po agronoma, a vybavení schopného splnit zadané úkoly;
  • sortiment rostlin a také to, zda společnost pěstuje sadbu sama nebo jej pouze prodává;
  • společnost má portfolio s hotovými řešeními, na základě kterých lze učinit závěr o její kvalifikaci;
  • potřebná povolení;
  • náklady na práci.

Je velmi užitečné jít na stránky a vidět na vlastní oči projekty společnosti, které již byly realizovány. Lépe než všechny fotografie vypovídají o úrovni poskytovaných služeb a profesionalitě zaměstnanců.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: