Jak svatý Augustin rozuměl času?

Světelný proud březnového slunce proráží příměstský vlak. Světlo po zimní hibernaci, které ještě nedosáhlo svého zenitu, jako otravné štěně posedle leze do tváře svého majitele, nahlíží svými paprsky do okének kočárů a ani neumožňuje jasně vidět, co se řítí kolem. .
Blaženě jsem zavřel oči a snažil se představit si, že v tomhle ošuntělém kočáru s okny pokrytými námrazou vůbec nejsem.
Tady opouštím svůj plážový bungalov. Horký. Lehký monzunový vítr sotva cítíte; země se paří z třicetistupňového žáru. Tráva, trochu připomínající okraj kokosového ořechu, byla téměř spálená.
Můj zrak upoutá bíle oděný dělník, který s krumpáčem v rukou monotónně a svědomitě zvedá dosti zažloutlý trávník, jako by na něm závisel celý jeho život.
A zde znovu prožívám škálu pocitů, které způsobily tuto prozaickou činnost místního zahradníka.
Člověk žije pro sebe, jí takhle každý den a raduje se ze své existence. Možná je to nejvyšší cíl života? A co dosažení harmonie? pak lidstvo, které prošlo nepředstavitelným stádiem vývoje a drží kormidlo moderního dopravního letadla, někdy tak touží po vrzající a dřevěné minulosti, že je čas odložit notebook a vzít do ruky tisíc let starý výběr moudrost existence!
Ano, po čtyřicítce vás problém času konfrontuje úplně jinak. Začínáte chápat jeho pomíjivost a skutečnost, že horní nádoba přesýpacích hodin je již naplněna mnohem méně než její zrcadlové dvojče a zrnka dnů, co jsou dny. hodiny tam směřují do mezery neodvolatelnosti, odkud jsou předurčeny vrátit se pouze se vzpomínkami a pocity plného, ​​bohatého života vašich dcer, těch, které, dá-li Bůh, jsou předurčeny vás přežít.
Ach, tento paradoxní a nepochopitelný rozměr času zvaný přítomnost! Tohle se vůbec nepodobá minulosti, natož budoucnosti!“ „Podívej, duše, jestli přítomnost může být dlouhá. Sto let současnosti – je to dlouhé nebo ne? Ale může být všech sto let v přítomnosti? Pokud je to první rok, pak je to v současnosti, ale zbývajících devadesát devět je pouze v budoucnosti. Ve druhém roce bude první již minulostí a zbytek bude budoucností. Proto v přítomnosti nemůže být sto let. Ale rok, který ubíhá, není v žádném případě v přítomnosti. Je to jeho první měsíc. Ale aktuální měsíc není vše v přítomnosti. Současnost je jedním z jeho dnů. Ale i den se dá rozkouskovat. I skutečná hodina se skládá z menších a rychle mizejících částí. Skutečným lze nazvat pouze okamžik, který již nelze rozdělit na části; ale jak to uchopit? . Nemá žádné trvání. “(Vyznání, 11, ХУ). Právě toto Augustinem tak důkladně promyšlené chápání času představuje obrat, jehož podstatu lze pro evropskou filozofii jen těžko přecenit. Naše touha porozumět podstatě jedinečné lidské duše, založená na jejím spojení s Bohem, přivedla filozofy k nové interpretaci času. Vše kolem člověka i vše v něm se v čase mění. Právě Problém času je pro Augustina jedním z hlavních, věnuje mu téměř celou 11. knihu svých Vyznání. A začíná otázkou: “Nechápou rozumem ti, kdo se nás ptají, co Bůh dělal, než stvořil nebe a zemi? V tom Augustin do značné míry anticipuje subjektivní přístup k chápání času, anticipuje dokonce i Kanta.” Tím vším se však jeho filozofické názory liší jak od moderního evropského psychologismu, tak od transcendentální filozofie, protože to byla křesťanská teologie, která určovala celé hnutí, bez níž nelze pochopit význam Augustinova pojetí času a věčnosti. A to, co nastínil Augustin, je mnohem širší a nezapadá do úzkého rámce psychologického konceptu, neboť psychologismus vychází z mysli a nauka o duši ze srdce, které je ze své podstaty spojeno s Bohem.
„Abychom pochopili smysl světa v celé jeho úplné úplnosti, musíme ohluchnout k hluku marnosti a naslouchat uchu srdce“ (Vyznání 4, XI, 16) „Pouze srdcem může člověk vnímat celistvost bytí, jen srdce může slyšet hlas (Vyznání 4, XII, 18-19)
Před Augustinem, přísně vzato, neexistovala žádná křesťanská filozofie jako taková, byly činěny pouze pokusy o filozofování, opírající se o ustanovení a dogmata Písma svatého, základy křesťanství.
Téma času a věčnosti nemohlo nezajímat blaženého Augustina do té míry, do jaké ho zajímala otázka, jak se může „dočasně tělesný“ člověk připojit k „věčnosti nehmotného Stvořitele“ – a bez toho není spásy před ničivým spěchem. času: „Ty jsi můj věčný Otec, upadl jsem do doby, jejíž struktura je mi neznámá; mé myšlenky, samotné jádro mé duše, jsou rozervány na kusy svou hlučnou rozmanitostí, dokud s Tebou nesplynu, očištěn a roztaven v ohni tvé lásky“ (Vyznání 11, XIX, 39)
Ale při úvahách o problémech času a věčnosti popírá blahoslavený Augustin, na rozdíl od pohanských filozofů, pro které byl čas spojován s věčnou rotací kosmu, možnost ztotožnit čas s tekutostí stvořené přírody: „Pohyb těla je jedna věc, ale to, čím se měří trvání pohybu, je – druhá. , on říká. „Čas tedy není pohyb těla. “ (Vyznání 11, XXIV, 31). Taková úvaha by v předkřesťanské době sotva vznikla. Ano, blahoslavený Augustin je křesťan. A jestliže v pohanském starověku bylo měřítkem pohybu času věčné „měřením, měřte čas v sobě“, pak blahoslavený Augustin nabízí na první pohled neočekávaný způsob kontemplování, způsob zakořeněný v jeho křesťanství: zákon je měřítkem času, ale ten živý vnitřní olam je korespondence se Stvořitelem“ Poprvé v Augustinovi se čas stává, jak řekl P.P. Gaidenko „klíčová intuice existence světa a člověka“.
To je smysl myšlenky blahoslaveného Augustina, který stál u zrodu křesťanské filozofie času: „Slyšel jsem od jednoho učeného muže, že pohyb slunce, měsíce a hvězd je čas – ale nesouhlasím s tím (Vyznání, 11. XXIII, 29) (C 335). A dále: „Zůstává ve vás dojem z někoho, kdo jde kolem, a měřím to, co nyní existuje, a ne to, co to prošlo a opustilo“ (Vyznání 11, XXVII, 36)
A dále Augustin odpovídá na otázku o čase: „čas je určité prodloužení“. A na otázku: “Rozsah čeho?” – on odpovídá: “Rozsah ducha.” Ale co je čas? Odkud to pochází? Někteří filozofové říkají, že čas je pohyb – zejména pohyb hvězd.
Augustin s tímto postojem nesouhlasí, protože pohyb je myšlen v čase, a ne naopak – čas v pohybu. S pomocí času tedy můžeme změřit otáčky hvězd, ale ne naopak. Víme, že samotný pohyb hvězd může být rychlý nebo pomalý, a proto musí existovat nějaké kritérium. Časem tedy není pohyb, ale pohyb, který existuje v čase. Co přesně je čas?
To zůstává pro Augustina záhadou. Jediné, co o čase říká, je, že je to určité prodloužení ducha. Augustin končí svou diskusi o čase větou: „V tobě, má duše, měřím čas.
Proto Augustin tvrdí: můžeme říci, že existuje pouze přítomnost a o minulosti a budoucnosti lze mluvit pouze jako o přítomnosti minulosti a přítomnosti budoucnosti. Všechno existuje v přítomnosti: minulost existuje v paměti a budoucnost v očekávání. Tuto předtuchu určujeme na základě přítomnosti. Stejně jako nadcházející východ slunce soudíme úsvit, který se objevil. Vidíme svítání a víme, že brzy bude slunce. Stejně tak soudíme budoucnost podle toho, že nějaká přítomnost existuje. Proto je správnější mluvit nikoli o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ale o přítomnosti minulosti, přítomnosti přítomnosti a přítomnosti budoucnosti.
A existují pouze v naší duši: přítomnost minulosti existuje v paměti, přítomnost přítomnosti v přímé kontemplaci. přítomnost budoucnosti je v očekávání. Augustin dochází k závěru: čas existuje pouze v naší duši, tzn. existuje subjektivně. Podle Augustina. objektivní svět existuje v čase, proto se přiklání k názoru, že čas existuje jak v naší duši, tak objektivně, ale čas není vlastností hmotného, ​​smyslového světa, ale duše.

READ
Jakou teplotu snese artyčok?

1. Blahoslavený Augustin se ukázal být filozofem, který pokračoval v díle Plótína, založeném na křesťanském, a nikoli na pohanském (jako byl Plótín) světonázoru.
2. Můžeme říci, že Plotinos byl pro Augustina prvním podnětem k vytvoření nové filozofie.
3. Augustin vzal od Plótina mnohé, kriticky ho přepracoval a mnohé opustil – ty pohanské pozice, které nebylo možné přenést do křesťanské filozofie.
4. Díky tvůrčí syntéze Plótinovy ​​filozofie a křesťanské teologie vytvořil Augustin bez nadsázky nanejvýš důmyslný, majestátní a harmonický filozofický systém, který přetrval téměř tisíc let – až do 13. století, kdy se úsilím tzv. Tomáše Akvinského vznikla trochu jiná škola filozofování.
5. Problémem času se zabývá Augustin prostřednictvím stvoření.
6. Bůh sám přebývá mimo čas, ve věčnosti, tzn. ve stále přítomnosti.
7. Dělení času na minulost, přítomnost, budoucnost je výsadou člověka. Čas je tedy lidský pojem. Minulost je spojena s pamětí, přítomnost s kontemplací, budoucnost s aspiracemi a nadějemi.
8. Augustinovo učení o subjektivním čase mělo významný vliv na vývoj evropské filozofie, zejména na učení Descarta, Kanta, Malebranche a dalších.

1. Antologie světové filozofie. Ve 4 svazcích.M.: Mysl, 1969. T.1. Část 2.
2. Kurz přednášek pro studenty Far Eastern State University (FESU) v dubnu 2000.
3. Díla sv. Augustina, biskupa z Hrocha. Kyjev, 1880, díl 1. P. 340.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: